مفهومی

5 entries have been tagged with مفهومی.

قندهای سیاه

خود شیرین تراند،  از من
قتدهایی که هنوز هم چغندر اند
بیچاره
بغض چای
تلخ
Continue Reading

چپ دست . . .

زمان

ما را . . .

به بازی گرفته

نه تیکی

نه تاکی

بقیه در ادامه مطلب . . .

Continue Reading

کبیسه . . .‍‍‍‍

فکر کن!

در صبحی کلافه

به فکر هایم

آسمان به زمین

زمین به آسمان

بقیه در ادامه مطلب . . .

Continue Reading

وقت دیگر شاید. . .

به اضطراب می رسیم. . .

تا باران های کهنه ی شرم

چترهای رسوا را

در خیسی ِ صعود

تا ابری ِ فرود

بقیه در ادامه مطلب . . .

Continue Reading

پرنده نیلوفری . . .

در روزنه های عبوس شب

پرنده تا شکوه رستن نیلوفرها

بالهایش را در مانداب های اضطراب

جستجو می کند

شاید

بقیه در ادامه مطلب . . .

Continue Reading